Narzędziownik: promocja

Nowe barwy promocji

Realizujesz już projekt, a może Twój pomysł znalazł się na liście rankingowej i otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020? Jeśli tak, to poniższy tekst dedykowany jest szczególnie Tobie. Sprawdź, jakie zmiany w oznakowaniu projektów będą obowiązywały od nowego roku.

W styczniu 2018 r. zostaną znowelizowane zasady dotyczące oznakowania działań informacyjnych i promocyjnych. Najważniejsza zmiana, która zostanie wprowadzona, będzie dotyczyć zamieszczania nowego znaku – flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta będzie się odnosić wyłącznie do projektów, których umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po 1 stycznia 2018 r. Jeśli zawarłeś taką umowę przed tą datą, nie masz obowiązku wprowadzania barw narodowych do zestawu logotypów. Możesz to zrobić pod warunkiem, że podpiszesz stosowny aneks do umowy lub jeżeli zapisy aktualnej umowy to umożliwiają.

Działania obowiązkowe

Jeśli podpiszesz umowę o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r. w ramach RPO WM, będziesz musiał oznaczyć znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, logo promocyjnym województwa (marka Mazowsze) oraz znakiem Unii Europejskiej:

 • tablice informacyjne i pamiątkowe
 • plakaty, bilbordy
 • działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu, np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailingi, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania, szkolenia
 • dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do publicznej wiadomości, dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów i wniosków
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, korespondencję, umowy.

Kolejność znaków ma znaczenie. Zapamiętaj, że znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP to drugi znak od lewej strony, a z prawej strony zestawienie zamyka znak Unii Europejskiej. Logo marki Mazowsze umieszczone będzie zawsze pomiędzy barwami RP a znakiem UE. Układ ten nie dotyczy tablic informacyjnych i pamiątkowych, na których logo marki Mazowsze znajduje się w dolnym prawym rogu. Jeśli nie możesz umieścić znaków w poziomie, wykorzystaj pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu jest na górze, a pod znakiem FE znajdują się barwy RP, następnie logo Mazowsza, a znak Unii Europejskiej na dole.

 

Przykładowe poziome zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 (zestaw podstawowy): Wariant 1: dofinansowanie tylko z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wariant 2: dofinansowanie tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wariant 3: dofinansowanie z EFRR oraz EFRR lub finansowanie działań dotyczących innego funduszu niż źródło finansowania Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska

 

Przykładowe pionowe zestawienie znaków dla RPO WM 2014-2020 (zestaw podstawowy): Wariant 1: dofinansowanie tylko z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wariant 2: dofinansowanie tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wariant 3: dofinansowanie z EFRR oraz EFRR lub finansowanie działań dotyczących innego funduszu niż źródło finansowania Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny / Rzeczpospolita Polska / Mazowsze Serce Polski / Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

Ewentualne dodatkowe znaki możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać swoje logo jako beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Tylko w kolorze

Zapamiętaj! Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie wolno stosować barw RP w wersji achromatycznej (elementy graficzne w postaci tylko dwóch barw – czerni i bieli) i monochromatycznej (elementy graficzne w odcieniach jednej barwy). Dlatego przewidziano przypadki, kiedy barwy RP nie będą umieszczane.

Barwy RP nie muszą być umieszczane, jeżeli nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu: na brak sprzętu do druku kolorowego, na materiał, z którego wykonano przedmiot (np. kamień) lub zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty. Również w sytuacji gdy materiał z założenia występuje w wersji achromatycznej.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Przypomnijmy, że tablicę informacyjną umieszczasz, jeśli realizujesz projekt, który w ramach programu uzyskał dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro i który dotyczy prac budowlanych lub działań w zakresie infrastruktury. Po zakończeniu realizacji projektu tablicę informacyjną powinna zastąpić tablica pamiątkowa. Dodatkowo tą ostatnią powinni wystawić także beneficjenci, których projekt polegał na zakupie środków trwałych na kwotę powyżej 500 tys. euro.

Tablica musi zawierać:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu
 • cel projektu
 • logotyp RPO WM składający się z: znaku FE, barwy RP, znaku UE
 • logo marki Mazowsze
 • adres portalu
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl

Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Tablice informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, np. logo partnera lub wykonawcy prac.

Od tej zasady są wyjątki.

 1. W projektach, których odbiorcami mogą być również obcokrajowcy, dopuszcza się stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w wersji dwujęzycznej.
 2. Jeśli projekt jest realizowany przez beneficjenta w partnerstwie z innymi podmiotami, istnieje możliwość umieszczenia na tablicach informacji o nich. Wówczas podajemy: „Beneficjent: Gmina Miejska X; partnerzy projektu: Gmina Wiejska Y, Gmina Z”. Kluczowe znaczenie ma zachowanie czytelności i klarowności zamieszczonych treści. Jeżeli w projekcie uczestniczy kilku partnerów, należy zamieścić uproszczoną informację, uwzględniając partnera, na którego terenie zostanie umieszczona dana tablica. A zatem: „Beneficjent: Gmina Miejska X; partner projektu: Gmina Wiejska Y”.

Projektując tablicę, należy pamiętać, że znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytułu projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy.

Plakaty informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt
 • logotyp RPO WM składający się ze: znaku FE, barw RP, logo marki Mazowsze oraz znaku UE.

Opcjonalne elementy plakatu to:

 • cel projektu
 • adres portalu
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl

Na plakacie można umieścić dodatkowe informacje o projekcie, jak również elementy graficzne, np. zdjęcie. Ważne, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźne.

Strona internetowa

Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, musisz umieścić na niej:

 • znak Funduszy Europejskich
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • logo marki Mazowsze
 • znak Unii Europejskiej
 • krótki opis projektu

Dla stron www, z uwagi na inną charakterystykę, przewidziano nieco odmienne zasady oznaczenia niż dla pozostałych materiałów informacyjnych.

W jakiej części strony umieścić znaki i informacje

Jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala, znaki i informacje o projekcie możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę lub podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów, jednak w taki sposób, aby użytkownikom łatwo było tam trafić (np. na stronie głównej powinien znaleźć się odnośnik do zakładki/podstrony przeznaczonej specjalnie do opisu realizowanego projektu czy projektów).

Pamiętaj! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.

W widocznym miejscu powinieneś umieścić właściwy logotyp RPO WM złożony ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu, barw RP, logo marki Mazowsze oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.

Jeśli jednak nie masz możliwości, abyś na swojej stronie umieścił pełne zestawienie logotypu RPO WM, to musisz w widocznym miejscu umieścić flagę UE tylko z napisem Unia Europejska. Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszczasz logotyp RPO WM składający się ze: znaku Funduszy Europejskich, barw RP i znaku Unii Europejskiej oraz logo marki Mazowsze. W przypadku tego rozwiązania flaga Unii Europejskiej pojawi się dwa razy na danej stronie internetowej.

Gdzie szukać informacji

Jeśli realizujesz projekt z RPO WM 2014-2020, poznaj obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta, kliknij (nowe zasady opublikowane będą w styczniu 2018 r.).

Możesz także skorzystać z „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz informacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.